Informacje dla ósmoklasistów


Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 14 - 15 - 16 maja 2024 r.https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


WAŻNE DATY
do 2 października 2023 r. - Rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 24 listopada 2023 r. - Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

do 14 lutego 2024 r. - Rodzice ucznia składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.

**do 30 kwietnia 2024 r. **– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów olimpiad


DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia wczytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia, dla ucznia chorego lub niesprawnego czasowo lub opinię, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października 2023r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

4. Do 21 listopada 2023 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):
§ losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,
§ sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
§ kodowanie arkusza egzaminacyjnego,
§ rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN,
§ zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym (z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi)
§ dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
§ oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
§ zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
§ przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej: długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę – również linijkę ( rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem, nie wykonuje się rysunków ołówkiem);
§ konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami,
c. zestawy ćwiczeniowe umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2021 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025


 

 

 
 

.

 


Zadania do powtórki przed egzaminem
https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/03/16/zadania-do-powtorki-przed-egzaminem/

Oferty szkół ponadpodstawowych:

Szkoły branżowe:Licea ogólnokształcące:

LOTE
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

filmik promocyjny http://lote.tecieszyn.pl/
http://lote.tecieszyn.pl/index.php/informacje

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

http://klo.dziedzictwo.org.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle

https://lo.wisla.pl/strona/oferta-edukacyjna

I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

https://kopernik.bielsko.pl/rekrutacja

II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

https://2loasnyk.wixsite.com/rekrutacja

III LO im. St. Żeromskiego w Bielsku-Białej

http://zeromski3lo.edu.pl/lo3/rekrutacja-2019-2020

Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej w Bielsku-Białej

http://sms.rekord.com.pl/rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące nr VI w Bielsku-Białej

https://lo6.eduportal.bielsko.pl/oferta-edukacyjna

LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej

https://www.rejbb.pl/wp/aktualnosci/rekrutacja-liceum/

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

http://liceum.cor.info.pl

Zespoły szkół


Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

https://www.szybinski.cieszyn.pl/rekrutacja/


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

http://www.zsgh.wisla.pl/#!/

Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie

http://zst.cieszyn.pl/?page_id=2585

Zespół Szkół Budowlanych im.gen.Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

http://www.zsb.cieszyn.pl/index.php?menu=oferta_edukacyjna


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

https://www.zstio-skoczow.pl/#

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu

http://www.zspustron.internetdsl.pl/nabor.html

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

http://zstih.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

http://tz.zssio.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej

https://zsbud.com.pl/kierunki-ksztalcenia

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej

http://ekonom.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=869&Itemid=16

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

http://zseeim.edu.pl/rekrutacja-11.html

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

https://gastronom.eduportal.bielsko.pl/zasady-rekrutacji

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej

https://tuwim.edu.pl/o-szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Stanisława Szumca
w Bielsku-Białej

http://ogrodnik-bielsko.szkolnastrona.pl/p,224,technik-ogrodnik

Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej

http://www.bsp.bielsko.pl/?page_id=44

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku

http://tlbrynek.edu.pl/

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem